torsdag, maj 31, 2007

Från Kd till Sd? Nix.

Får via riksdagsfolk veta att Kd Ystad rockar loss. Deras krav på en strängare flyktingpolitik jämnförs med Sd´s politik, detta är uppenbarligen helt fel!

Det enda som har hänt är att Kd Ystad gått och blivit Kdu Ystad. No more no less.

Dagens popcorn

Åsa Torstensson anser att vi inte kunde göra fler utredningar av alternativ till Citybanan för då hade vi brutit mot avtal som skulle gått ut i slutet av maj. Vi skattebetalare riskerade alltså att förlora 1,4 miljarder om vi avbryter nu, men istället säger Åsa att 16 mdr är inga problem att slänga iväg på en tunnel.

Åsa var på presskonferensen ytlig, okunnig och pinsam. Hennes resonemang var förvirrade och hon förblev fast i en statisk syn på infrastruktur problematiken. Ett kostsamt popcorn alltså...

onsdag, maj 30, 2007

Kom ihåg var ni läste det först!

Imorgon kommer regeringen fatta beslut om att bygga Citybanan i Stockholm. Kd är med på tåget...men jag vill helt "kort" anföra följande: (Obs! Långt inlägg men självklart mycket läsvärt.)

Det är en enormt olämplig prioritering att bygga Citybanan! Redan i februari 2006 presenterade Banverket en reviderad kostnadsuppskattning för Citybanan. Denna nya kalkyl slutar på omkring 13,5 miljarder kronor, vilket är mer än dubbelt så mycket som de 6 miljarder som kostnaden uppskattades till när principbeslutet om tunneln fattades 2003! Dessutom beräknas nu bygget vara klart tidigast år 2013 eller 2016 och inte 2011 som Banverket tidigare angivit. Tunnelbyggen är, för alla som hört ordet Hallandsås vet, notoriskt svåra att kostnadsberäkna. Här har man också att räkna med betydande sättningsskador i byggnaderna ovanför som med modern teknik dessutom lätt kan fastställas. Ersätttningskraven från fastighetsägarna i centrala Stockholm kommer med största sannolikhet att bli mycket stora.Man bör nog vara beredd på att slutnotan för projektet kan bli flera miljarder högre och att byggtiden kan bli avsevärt längre än vad Banverket beräknat i sitt senaste underlag. Min första invänding.

Sen över till; hur mycket är egentligen 13,5 miljarder? Det är ganska exakt så mycket som Botniabanan beräknas kosta. Botniabanan innebär byggandet av 19 mil modern järnväg i huvudsakligen svår terräng. Citybanan innebär att man får sex kilometer järnväg för samma belopp (och egentligen skall tunneln bara ersätta den s k getingmidjan över riddarfjärden, d v s ca en kilometer järnväg)! Genom att bygga Citybanan väljer alltså staten genom Banverket bort möjligheterna till verkligt betydelsefulla järnvägsinvesteringar i Sverige. Exempelvis skulle pengarna räcka till en stor del av den s k Götalandsbanan, en samhällsekonomiskt lönsam investering som skulle binda ihop 40% av Sveriges befolkning med modern järnväg. De verkliga kapacitetsproblemen i Stockholmsområdet och i Mälardalen finns på andra håll. Det gäller bl a sträckan Kallhäll – Karlberg som behöver fyra spår och Svealandsbanan som behöver göras dubbelspårig hela vägen till Eskilstuna. Dessutom behövs en modern järnväg till Nyköping. Här behövs verkligen snabba och stora investeringar. De pengar som behövs till dessa investeringar kommer att vara svåra att få fram inom rimlig tid när man i stället skall satsa enorma belopp på en onödig tunnel.

Huvudargumentet från de förblindade okritiska röstboskapen i regeringen är att tunneln blir nödvändig ur kapacitetssynpunkt. Bullshit!

Till att börja med så får vi genom öppnandet av den andra Årstabron och genom den förstärkning som för närvarande byggs vid Tegelbacken en ökning av kapaciteten över getingmidjan med 40 procent bara i år enligt Banverket. Kapaciteten kommer enligt Banverket att räcka till 28 tåg i timmen i vardera riktningen. Det ger möjlighet till betydligt mer trafik än för närvarande, t ex till tåg med mindre än tio minuters mellanrum på bägge pendeltågslinjerna, halvtimmestrafik på regionallinjen mot Eskilstuna och samtidigt plats för betydligt fler andra regionaltåg och fjärrtåg än idag.

För det andra, vill man i framtiden öka kapaciteten ytterligare finns det många alternativ som är långt billigare än en tunnel. Genom modern s k ERTMS-teknik kommer det i framtiden att vara möjligt att köra tåg tätare än idag. Ett tunnelbygge är ett försök att lösa framtidens problem med gårdagens teknik!

Ett ekonomiskt överlägset sätt att istället öka kapaciteten är att successivt byta ut dagens pendeltåg till långa tvåvåningståg. Det kan göras i den takt de gamla tågen utrangeras och behöver alltså inte dra några extra kostnader. Det är också billigare per personkilometer att köra tvåvåningståg med större passagerarantal än envåningståg.
Det finns också en rad andra, mindre åtgärder, som man kan genomföra vid behov och som sammantaget har inte obetydliga effekter. Man kan låta regionaltåg mot Nyköping och Katrineholm gå sammankopplade till Södertäje. Man kan avstå från att som nu köra godståg förbi Centralstation vid rusningstid. Man kan som i andra regioner ha ett högre pris på resor i rusningstid än vid annan tid.

Skulle det trots denna teknikutveckling och dessa åtgärder mot förmodan uppstå kapacitetsproblem i en avlägsen framtid föreslår vi att man då bygger ett tredje spår mellan Stockholm C och Södra station. Det är en investering som enligt Banverket kostar ca 3 miljarder kronor och som enligt samma verk har betydligt högre samhällsekonomisk lönsamhet än en tunnel. Ett tredje spår kan dessutom byggas på betydligt kortare tid än en tunnel. (Den pågående utbyggnaden vid Tegelbacken innebär dessutom att en mindre del av spåret redan kommer att vara byggt). Det är därför inga problem att få en snabb kapacitetsanpassning om det skulle visa sig nödvändigt.

Sen ska vi minnas att tåg är alltid känsliga för störningar. En djup järnvägstunnel skulle introducera nya former av sårbarhet. Tunneln kommer att ha så stark lutning att endast lätta pendeltåg kan trafikera den. Det kommer därför inte att gå att omdirigera fjärr- och regionaltåg genom tunneln vid en blockering av de nuvarande spåren. Och när det uppstår fel på pendeltåg som befinner sig i den djupa tunneln kommer det att uppstå problem med bärgningen, långvariga avbrott i trafiken och stora besvär för passagerarna. Det finns t.o.m. skäl att tro att pendeltågstrafiken blir mer störningskänslig på Citybanan än den är idag. Därtill kommer riskerna för brand och terrordåd i djupa, långa tunnlar.

Vill man göra radikala förbättringar av sårbarhet är alternativet med ett tredje spår över Riddarfjärden det mest effektiva. Spår i ytläge kan nämligen alla tåg utnyttja. Om man vill minska störningkänsligheten ytterligare finns det en rad åtgärder som kan genomföras, t ex byggande av reservperronger söder om Stockholm. Är man mycket mån om att minimera effekten av störningar behövs den typen av investeringar oavsett om man har en tunnel eller ej.
Ytterligare ett yttligt argument för Citybanan är att det blir en ny pendeltågsstation vid Odenplan. Självfallet skulle en sådan innebära en förbättring för resenärer som skall just dit, men knappast för övriga. Enligt tidigare planer skall ju Karlbergs station flyttas söderut till St Eriksbron och därmed få ett beydligt bättre läge och komma närmare tunnelbanestationen vid St Eriksplan än idag. Skillnaden i omstigningstider till tunnelbana och bussar är marginella mellan en djupt liggande pendeltågsstation vid Odenplan och en ny Karlbergs station, och kan givetvis inte motivera en investering på 13,5 miljarder!

Sen kommer vi då till, tredje-spåret-förstör-staden-argumentet. Den som är angelägen om stadsmiljön har enligt mitt tyckande starka skäl att motsätta sig en järnvägstunnel. Detta gäller även om avsaknaden av en tunnel på sikt skulle innebära att man byggde ett tredje eller t o m ett fjärde järnvägsspår i ytläge. Järnvägsspår är betydligt mindre utrymmeskrävande än billeder och dessutom är trafiken mindre tät. Är frågan om stadsmiljön utgångspunkten och man är beredd att satsa många miljarder kronor borde man använda dessa för att bygga en kilometerlång biltunnel i stället för en sex kilometer lång tågtunnel.
Det är också intressant att notera att argumenten mot det tredje spåret en gång var att man skulle behöva ta en del av en källare i ett av Stockholms många hus från 1600-talet. Alternativt skulle man behöva smalna av filerna på Centralbron litet så att hastigheten måste sättas ner från 70 till 50 km/tim. Därefter har hastigheten där ändå satts ner till 50 km/tim! Och källaren är förstås kvar. Det har påpekats att denna källare är mycket högt värderad (till drygt 10 miljarder kronor som är skillnaden mellan investeringskostnaden för Citybanan och tredje spåret). Detta är en värdering som jag utgår från delas av ytterst få skattebetalare. Jag gör det inte.

Såleddes, sluta inte läs, nu kommer knorren, trots de enorma kostnaderna och den begränsade nyttan har debatten om Citybanan varit i stort sett obefintlig. Ingen har hittills kunnat bemöta min argumentation.Är det inte anmärkningsvärt att fördubblingen av den beräknade kostnaden för Citybanan inte har lett till någon omprövning av projektet? Ändå innebär fördyringen att Citybanan enligt Banverkets egna beräkningar blir samhällsekonomiskt kraftigt olönsamt?!Det är också anmärkningsvärt att fördyringen inte lett till att man övervägt billigare alternativ.
Det hela ger intrycket av att en del centrala aktörer i processen vill ha en sex(ig) km lång tunnel till varje pris, och via mingelfester och påtryckningar fått med sig politikermobben. Skanska vill ordna jobb, jobb är bra, stora byggen och bandklippande ger prestige. Jag utgår från att de flesta beslutsfattare som verkligen hade valt att sätta sig in i frågans alla tekniska och ekonomiska detaljer kommer till samma slutsats som ovan...de finns ju faktiskt politiker som är lika begåvade som jag är!

Stolt stund


För tre år sedan stod Hök-Holger i riksdagens talarstol och berömde det irakiska folkets första "demokratiska" val. Holger var glad. Han hade i tidigare debatter bland annat sagt, med anledning av vänsterpartiets krav på protester mot kriget: Att fånga riksdagens och andra medborgares uppmärksamhet kring en just nu lönlös formaliadebatt om folkrättsbrott eller inte då mänskliga rättigheter kränks grovt i Irak är djupt oetiskt.

Att 3500 irakier per månaden numera dödas, att vatten, el och avlopp saknas, att som länken här, beskriver hur tusentals Irakiska kvinnor tvingas in i prostitution är tydligen mer etiskt enligt Holger? Den desperation och ilska som stora delar av det Irakiska folket nu känner är uppenbar. Över två miljoner mäniskor på flykt i regionen och utanför, ytterligare två miljoner inom Irak, de böir fyra miljoner hemlösa, utblottade, arga, hämndlystna och uppgivna medmänniskor. Men vá tusan Holgers omhuldade vapenexport tjänar ju stort på kriget och vi, de goda krafterna, fick ju fått bort ett ondsint geni, så klart att en formaliadebatt i riksdagen om krigets rättfärdighet var den oetisk biten i det hela! (Stor ironi...igen.)
Holger avslutade också starkt: Att stoppa Saddam är det verkliga steget mot en fredligare värld. Och det är ett politiskt ansvar att intebara se en vecka framåt i en sådan här problematik. Saddam underblåser dagligen och veckoligen brasan när det gäller farligaste konflikten i Mellanöstern.
Den irakiska mamman som säljer sig själv och sin 16-åriga dotter, till Saudiska män invid Beirutmotorvägen utanför Damaskus för att försörja sin svärfar håller säkert med Holger och Kristdemokraternas klarsynta dåtida analys av krigets nödvändighet...

tisdag, maj 29, 2007

My sisters keeper II

Då jag alltid är öppen för önskemål från mina bedårande läsare kommer här nedan med ett mer omfattande försvar till varför man på rättsfilosofiskt solid grund kan försvara provrörsbefruktning och DNA-selektion av de befruktade.

Till att börja med kommer den kommande lillebrodern bli en egen person, med egna juridiska rättigheter och skyldigheter. Man kan inte särskilja in vitro födda foster, de är lika unika personer som de vanligt befruktade barnen. En särskild själ och han eller hon kan därmed få komma till Gud som vilken annan, av kvinna född person, som helst.

Den verkliga frågan ur ett etiskt perspektiv är om man kan designa ett barn i ett syfte. Är det konsekvenserna av en handling eller syftet med handlingen? I de flesta moderna rättsstater dras gränsen vid uppsåt, det vill säga vid personens syfte. Det finns naturligtvis situationer som tangerar gränsen, där utövaren borde förstå konsekvenserna av sina handlingar. Oavsett det så är uppsåtet det som bär rättsystemets bedömningar. Allt annat skulle vara en katastrof för rättsäkerheten. Är syftet med barnet att rädda ett liv, utan att det egna människovärdet kränks, då kan handlingen accepteras.

Då blir frågan vad är syftet när människor skaffar barn? Ja, självklart låter det konstigt att vi nu använder en människa som vissa debattörer nu gör gällande sker. Men är det verkligen det man gör när man tar vara på navelsträngsblod i samband med en förlossning för att kunna använda stamceller i transplantation till en svårt sjuk? Argumentet att det är fel att använda en individ för att uppnå ett visst mål för en annan person tycks bygga på premissen att barn annars kommer till världen för sin egen skull. Men hur sant är det egentligen? Är det inte ett mycket vanligare skäl att man själv vill ha ett barn? Dvs. ren egoism. Skälen till att kvinnor skaffar barn är nämligen idag allt annat än smickrande. Läs mer här. Här kan man lära sig att barnen blir till för att människor vill föra sina egna gener vidare, för att skapa stabilitet i ett förhållande, för att manifestera kärlek i sin relation etc. etc. Men inte för att vara enbart önskade för de är nya individer. Är det med denna forskning inte möjligt att beskriva det som att man faktiskt använder barnet i ett visst syfte? När barnet blir till får det ju automatiskt ett egenvärde och ett människovärde oavsett om det tillkom på normalt sätt eller genom provrörsbefruktning, oavsett om det förekom matchning av embryon eller ej.

Kunskap om syftet kan så här långt förstås antingen som något som har sin början och förankring i vad människor håller för sant, eller i handling. Vårt förhållande till tingen är annorlunda än till medmänniskor. När läkaren handlar i det sociala går det inte att skilja ut de medel han eller hon använder från det ändamål de arbetar för. Vill de arbeta för ett bättre liv för storebror, kan de inte använda medel som strider mot själva syftet. På det sättet är denna form av kunskap från början till slut fyllt av värdebestämningar, etik och politik. Det går inte, som Aristoteles uttrycker saken, att vara klok utan att samtidigt arbeta för det goda, för att människor ska få det bättre. Däri ligger det etiska. Det vi arbetar för gör vi för den sociala gemenskap vi lever i. Däri ligger det politiska. Läkare skadar inte lillebror, därför gör han klokt och gott att hjälpa lillebror till världen.

Principer är en bra sak i tillvaron, ledstänger och riktmärken för vårt handlande. Det är bra att se och fundera över hur vi betraktar människan och människans värde. Men ibland hamnar olika etiska principer i konflikt med varandra. När den ena principen är att göra gott (t ex rädda liv) kan andra principer behöva stå tillbaka. Om man inte accepterar det riskerar man konsekvenser som man knappast skulle strida för om det handlade om ens egna närstående. Gud vill väl knappast att storebror ska dö när vi människor kan rädda honom utan ingrepp på en annan av hans barn?

måndag, maj 28, 2007

My sisters keeper

Mitt område inom juridiken börjar bli hett. Bioetiken tar tag i de moraliska komplikationer som följer av biologiska och teknologiska framsteg. Följer juridiken med? Är det rätt att genmodifiera grödor för att förhindra svält? Är det rätt att genmodifiera människor för att ge dem möjligheten att välja egenskaper till sina barn? Redan nu finns möjligheten att förhindra att ens barn växer upp med en ärftlig sjukdom. Vilket Göran Hägglund tacksamt tycker är en helt O.K utveckling.

Den intressanta frågan blir nu var gränsen skall dras. Om vi tillåter dessa ingrepp, kommer alla belackare att klaga; Vi hamnar på ett lutande plan som raskt leder till ett samhälle där föräldrarna har möjligheten att välja egenskaper på sina barn.
Det är inget imponerande argument. Samma argument användes under 60-talets abortdebatter; Tillåter vi abort kommer vi snart döda redan födda barn.
Bara för att jag anser det är rimligt att föräldrar som bär på ärftliga sjukdomar får möjligheten att skaffa friska barn, så behöver jag inte tycka att det är rimligt att föräldrar väljer yttre egenskaper på sina barn. Men inre...hur blir det om man kan plocka bort homosexualitet genom genterapi? Ska människan då plocka bort synden? Vad säger Guds moralen om det?

Vi måste nu på börja ifrågasätta våra utgångspunkter. Varför vore det inte önskvärt att föräldrar får möjligheten att skräddasy sina barn? Filmen Gattaca rekomenderas tillsvidare för alla läsare så återkommer jag med svaren på frågan i min avhandling.

Stofiler


Nytt museum öppnar idag. Kreationistcenter i Kentucky. Med en museumshop som har det mesta. Visst i min värld har alla rätt att tro på vad de vill, och manifestera detta hur de än vill. Det finns människor som tror på flygande tefat och det finns tanter på ålderdomshem som kan kommunicera med döda människor. Men det rör ju inte oss andra? Varför ska jag bry mig om några individer i USA som tror att jorden bara är 6000 år gammal? Varför skriva fundersamt kring ett museum där det framställs som om dinosaurierna var växtätande snällisar som levde samtidigt som vi människor i en Familjen Flinta miljö? Är det något att ondgöra sig över att de presenterar "bevis" för att hela jorden var täckt med vatten under syndafloden för 5000 år sedan? Varför inte låta dom vara i fred?

Problemet är att de inte nöjer sig med att behålla sin tro för sig själva. Många republikanska kristna högern väljer idag att bryta med de grundande fädernas religionsneutrala arv. De faller istället in i en osund auktoritetstro, där man hänvisar enkom till kyrkan eller Bibeln för vägledning. Enligt senaste Gallupen så anser ca. 150 miljoner människor i USA tror att skapelsen enligt punkt och pricka i bibeln är den korrekt, och fler blir det.

Läste i förra veckans nummer av Science en artikel om att motstånd mot vetenskapligt tänkande grundläggs i barndomen, och museet verkar ganska inriktad mot yngre besökare. Det är dubbelt olyckligt om unga i världens enda supermakt växer upp utan att förstå grundlaggande naturvetenskapliga sammanhang, utbredd vetenskapsanalfabetism är ett problem även det. Hur dessa unga röstar i framtiden kommer nämnligen att påverka världen, min värld också. Där ligger faran med utställningen och med kreationismen, därav detta inlägg.

fredag, maj 25, 2007

Fuel på elden

USA sänder mer vapen till Mellanöstern. Jag kommer från och med nu säga skyll er själva om fler bomber sprängs utan för deras ambassader. Var var stödet till armén när Israel invaderade, eller för den delen var var Libanons arme när Israel invaderade? Palestinska invånare i Libanon är en lättare målgrupp att slå på då de inte har några som för deras talan. Fegt.

Det var bättre förr...


Läser senaste Pravda. Läser om de nya besluten ungdomarna tagit i ungdomsförbundet och om den nya inriktning på Kdu. Kastrering, språktest och sänkta socialbidrag. Nu ska jag låta som en gammal gnällig (se inlägg nedan) gubbe, men det var verkligen så otroligt mycket bättre förr när Kdu hade ideologiskt litterata personer på post. Min glädje över att dessa personer numera styr landet och för min talan där deras åsikter betyder något för världen är oändlig.

Läser vidare i pappersversionen av tidningen att Kdu också vill ha ett starkt försvar oavsett hotbild. *sic* Samt att de ska verka för att Sverige sänder trupp till Irak. *suck* De nu styrande världsfrånvända katakombskonservativa killarna har tack och lov inget inflytande på Bildts frömåga att hantera utrikespolitiken men beslutet tyder på att förfallet, ur min synvinkel, gått snabbare än väntat.

Hur kan man förespråka trupp till en förfärlig tragedi där redan de nuvarande utländska soldaterna är där på falska premisser?! Hur kan Kdu sälla sig till de skaror som med klämkäck, simpel och analysbefriad retorik manar ut svenska ungdomar till detta kaos? Det är kontraproduktivt för kristdemokratin och försvårar de facto en nödvändig Irakisk uppdelningsprocess. Tur att man fick sparken redan för två år sedan...tack Robert!

Gnäll

Flygstrejk. Upprörda röster i radio och T.V. "Ingen gör något." "Vi får ingen hjälp." Hur ska jag ta mig hem?" Men jisses då, ta lite eget ansvar! Åk buss, hyr bil, bo på vandrarhem...LIFTA! Men sluta snälla gnälla.

Är vi verkligen ett folk som inte kan hantera motgång? Hjälplösheten verkar breda ut sig. Hur blev det så att den dominerande bilden hos våra invånare att man är blott ett hjälplöst offer för omvärldskrafter och denna "någon" alltid är ansvarig för att lösa ens situation? Människor måste ”få hjälp” när de inte kan hantera sitt nätsurfande, sitt pokerspelande, sitt aktiespekulerande, sitt supande, sitt mobilringande eller sitt resande. Att människor skulle vara kapabla att ta eget ansvar, eller att det skulle finnas ett ansvar hos personer i omgivningen, verkar inte längre finnas på kartan. Någon ska alltid göra jobbet.

torsdag, maj 24, 2007

Mina barn och andras ungar

Känns skönt att Bush numera tycker homosexuella är bra föräldrar. Undrar när Kd ska inse samma sak?

Just shoot me part II

Vi vet att vi inget lär av historien. Men är det för mycket begärt att vi inte ska glömma det som hände 2003? Tydligen. Nu drar mediacirkusen igång igen och terror skapas numera av Iran. Vi kan bland annat läsa: Iran is fighting a proxy war in Iraq and it's a very dangerous course for them to be following. They are already committing daily acts of war against US and British forces," a senior US official in Baghdad warned. "They [Iran] are behind a lot of high-profile attacks meant to undermine US will and British will, such as the rocket attacks on Basra palace and the Green Zone [in Baghdad]. The attacks are directed by the Revolutionary Guard who are connected right to the top [of the Iranian government].

Ja, jo visst. Saddams elitsoldater i revolutionsgardet är säkert för det första kvar som sammanhållen enhet och för det andra tok-ivriga på att jobba med Shiiter från Iran, som de spenderat hela 80 och halva 90-talen med att försöka döda. (För mina hök-läsare: Obs! Ironi) Kan inte en endaste journalist ställa frågan: Var är bevisen? Kan någon dubbelkolla uppgifterna denna gång? Kan vi undvika ytterligare krig i regionen?

Jag är skeptisk, tyvärr...och varför då? Enkelt. Av två skäl. Nyheten som jag skriver om ovan är redan plockad av The Drudge Report som styr The Beltway i vad som är viktigt att sprida på NBC, ABC och Fox samt att The final move beyond Iraq är nummer två på Amazon just nu. En bok som får Sion vises protokoll att verka faktagranskad. Man ska inte underskatta det faktum att dumhet spridd till massorna, kan få massorna att agera dumt.

onsdag, maj 23, 2007

Just shoot me

Demokraterna fegar ur och upphör med sitt krav på villkorande pengar till trupperna i Irak. Det i sig är väl inte nog för att man ska säcka ihop helt, men skälet till att de ger upp kravet är så banalt och tragiskt att man hoppas det varandes en fars. Enligt olika nyhetskälllor kom beslutet efter information om följande offentliggjordes: It came as declassified documents showed Osama Bin Laden asked the head of al-Qaeda in Iraq to target the US.

måndag, maj 21, 2007

Förra veckans Pravda

En lång helg har passerat och jag har haft mental långlunch. Men lite snabba kommentarer till förra veckans nummer av Pravda kan vara på sin plats.

Alf Svensson, denne gigant, gör det bästa och mest radikala utrikespolitiska utspelet på år och dar när han förnyar partiets krav på medlemskap för Turkiet. Jag har mina pengar på att han kommer toppa Europaparlamentsvalslistan 2009...om inte så blir fallet lär vi inte ha en plats kvar där.

Sen faller Bomb-Marcus ut i ett signerat angrepp mot TT och mediabilden av Israels terrorbombing av Gazaremsan. Mitt tips till Marcus är att vända på allt och tänka på följande: Israel attackerar mål i Gaza och tidningarna i Sverige väljer att göra rubriker av Hamas reaktion; självklart ska så ske när Israels attack dödar minst åtta civila och skadar 60 borde detta vara fokus!

Vidare om vi då vänder på saken, vilket varje journalist ska göra, säg att Hamas skickar in en endaste självmordsbombare i Israel som dödar 4 person, skadar 30, Israel väljer att slå tillbaka, tror verkligen Hemingway Jr. att TT skrivit: "Israel attackerar Gaza. Efter en självmordsattack av Hamas så attacker Israeliskt flyg en rad byggnader vid gränsen i Gaza City." Nej, dom hade självklart skrivit "Hamas attackerar Israel."
Det är alltid Palestiniernas aktioner eller reaktioner som får fokus, aldrig vad Israel gör. Det är kruxet som Marcus borde ha belyst.

tisdag, maj 15, 2007

söndag, maj 13, 2007

Siste man släcker lyset


Riverbend lämnar Bagdad. Den anonyma kvinnan som fått sina blogginlägg från staden publicerade i bokform så sent som i december ger upp och rör sig mot Jordanien. Hennes texter har varit en av de många källor jag själv haft för att försöka bilda mig en uppfattning om den verklighet som mycken media i väst missar att delge oss. Hennes sista stycke i sista inlägget från, den av Bush uttalat, "säkra staden" är belysande fakta för den anarki som upstått sedan 2003.

I remember Baghdad before the war - one could live anywhere. We didn't know what our neighbours were - we didn't care. No one asked about religion or sect. No one bothered with what was considered a trivial topic: are you Sunni or Shia? You only asked something like that if you were uncouth and backward. Our lives revolve around it now. Our existence depends on hiding it or highlighting it, depending on the group of masked men who stop you or raid your home in the middle of the night.

Å bara som lite lök på laxen länkar jag i förbifarten till den senaste skandalen som ett Kongressen nu granskar; Halliburton och KBR har kört tomma lastbilar mellan olika armébaser i Irak...därför att de får betalt per resa inte per kolli levererat! Länge leve effektiv outsourcing av krigsmaskineriet.


Fiska upp

Reklam dax. I onsdags var jag och lyssnade på Robert Fisk i Kulturhuset.(Läs mer i DN här.) Ni som inte orkar läsa DN- artikeln, ja för er är det ingen idé att ni ens fortsätter läsa ens detta inlägg.

Den bok jag gör reklam för nu är nämnligen hans senaste 1108-sidiga epos "The Great War for Civilisation. The Conquest of the Middle East". 'Kanske tar emot att plöja 1000 sidor, men vi som har läst den önskar att fler gjorde det.

All Fisks erfarenhet och allt hans kunnande, som skapats under en 30-årig karriär i Mellanöstern, ligger summerad i denna bok. Han belyser sambanden mellan då och nu, krig och fred, Gud och Bush på ett sätt som ger den där helhetsbilden allt för många beslutsfattare och tyckare saknar när de träter om rätt och fel i västs krig emot terror och islamister. Jag läste den förra sommaren och har för avsikt att läsa om delar av den denna sommaren, så för er som ännu inte köpt, köp och läs.

Och för alla som envisas med att vilja ha Fisk i mer beskedlig omfattning kan ni läsa hans senaste krönika i The Independent här.

lördag, maj 12, 2007

Falskt vittne?

De kvällar mitt ungkarlsliv ger mig ledigt från vin, vackra kvinnor och andra frestelser spenderar jag som bekant gärna med diverse böcker. Läste igenom Johannes nyligen bara för att se om jag missat något sedan sist. En öppen fråga: Om Jesus i Johannes 5:31 säger Om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt för att sedan i 8:18 slå fast att Jag vittnar om mig själv, och om mig vittnar också Fadern som har sänt mig så måste väl Jesus själv bära falskt vittne?

tisdag, maj 08, 2007

Den 6 maj i Irak

Bekräftade civila offer.

Bagdad
5 döda och två skadade i Bayaa.
Vägbomb exploderade i Bab Al Muadham kvarteren. En död.
8 poliser döda och 12 skadade i självmordsattack i Al Salam, västra Bagdad.
Granatattack i Bayaa. 1 skadad.
Granatattack i Um Al-Malif. 2 döda. 2 skadade.
Granatattack i Jisr Diyala. 2 döda.
Granatattack i Medayan. 1 död. 2 skadade.
Eldstrider i Bab Al-Muadham. 1 död. 2 skadade.
30 kroppar hittades i olika vattendrag och parker.

Anbar
12 döda och 25 skadade i självmordsatack i Al-Bothyab.

Diyala
4 döda och 2 skadade när milis öppnade eld mot en lokalbus.

Baquba
Ett lärarpar. Man och hustru skjuts framför sina elever och övriga lärare. Deras brott? En var Sunni, en Shia.
2 civila döda i skottväxling mellan polis och milis.
3 döda. Far och två söner.
3 skadade. Far och två barn.
Borgmästaren i Al-Wajihiya hittas mördad. Kidnappades natten till den 6:e.

Kirkuk
1 skadad. Bilbomb.
1 död. Avrättad.

Najaf
3 döda. Bilbomb.

Basra
1 död. Fastnade i korselden mellan milis och Brittiska soldater.
1 död. Raketattack mot Brittiska konsulatet.
1 kvinna död. 4 skadade. Bomb riktad mot lokalbussen.

Många befriade Irakier per dag...

Bra ändå

I mina metafysiska duster med frälsta vänner så har jag alltid undrat vad de menar att en objektiv moral bara kan existera avhängig av Gud? Inriktningen på min moralkompass måste bero på Guds godhet sägs det.

Med andra ord påstås det finnas ett djupt samband mellan Gud och mitt behov av metaetik, och detta påstådda samband används för att bevisa Guds existens och för att förklara varför en viss handling är rätt eller fel. För mig är det ett stort problem att grunda moralen i Gud, något som noterades första gången av Platon "Do the gods love piety because it is pious, or is it pious because they love it?" Det centrala är att frågan även kan handla om relationen mellan vad Gud bestämmer är rätt och vad som faktiskt är rätt. Vill Gud att vi ska göra det som är rätt eftersom det är rätt, eller är det rätt eftersom Gud bestämmer att det är rätt? Frågan lämnar oss med två alternativ:
Gud vill att vi ska göra det som är rätt eftersom det är rätt. Moralen är oavhängig Gud.
Det som är rätt är rätt eftersom Gud bestämmer att det är rätt. Moralen är avhängig Gud.

Första alternativet är inte särskilt attraktivt för frälsta. Det gör gällande att rätt och fel är helt oberoende av Gud, och att det helt enkelt inte spelar någon roll huruvida Gud existerar eller inte. Alternativ två är av tveksam nytta även det, i frälsningssyfte alltså. Låt oss säga att vi identifierar allt som är rätt med Guds vilja. Det vill säga; med Guds vilja så blir moralen godtycklig! Det är väl inte omöjligt att tänka sig att Gud en dag bestämmer sig för att det är moraliskt rätt att döda spädbarn? (Jämn. te.x Ps 137:9) Är det i så fall plötsligt rätt?
Benägenheten för alla, oavsett tro, att svara nej på den frågan visar att moralen på ett avgörande sätt är oberoende av Gud. Med andra ord kan även jag som ofrälst vara en moraliskt mysig kille! Eller?

måndag, maj 07, 2007

Snälla söta...nu igen

I en dom från Umeå så visar det sig att man faktiskt får reservera sig mot ett beslut om homoadoptioner. Ingen stor sak kan man tycka, men HomO är upprörd och säger bland annat följande: – I en demokratisk rättsstat kan man inte acceptera att kommunala eller statliga myndighetspersoner struntar i lagen och i stället fattar beslut efter sina privata, politiska åsikter. I tingsrättens domskäl finns det glidningar, otydligheter på den punkten som jag tycker är oroande, säger Hans Ytterberg.

Nä i en DEMOKRATISK RÄTTSSTAT kan vi ju verkligen inte acceptera att politiker fattar beslut efter sina privata, politiska åsikter. (Obs! Cynism, igen...)

Det tragiska är att Ytterberg numera resonerar som homofoba personer gjort i alla tider då de velat särbehandla heterosexuella. Han hänvisar till den allmänna opinionens rätt att tycka fritt. Dvs, nu när majoriteten delar Ytterbergs åsikt och kan den alltså åberopas till stöd för de homosexuellas sak. De homosexuella kan bjudas in i stugvärmen andra grupperingar får vänta ute i kylan.

söndag, maj 06, 2007

Summa-ering

En vecka som spenderats på fel ställen och inte nog ofta framför en dator. Men för er som efterfrågat min kommentar till Kd:s senaste Demoskop siffror på 2,9% så kan jag säga; Lugn bara lugn, vi i landstinget hade den stora äran att ha Lennart Sjögren på besök i fredags och han meddelade oss följande: Detta blir en kraftsamling som även innebar att vi prövar nya arbetsmetoder och det kan blli väldigt positivt. Vi är alla ett lag, backar, mittfält och anfallare. Med ett tydligt budksap kan vi påverka. Människor söker efter våra svar. Varje dag är dagen före valdagen. (Evigt lördagsledigt på Rikskansliet alltså?)
Den enda floskel jag saknade var; Om Gud är med oss, vem kan då vara emot oss?

I övrigt så har jag äntligen fått ett vettigt svar på varför spindlar finns. De är ju lite nyttiga iaf. Se bara till att du inte bli biten innan gosskören gör entré om du råkar vara katolsk präst i Brazilien.