fredag, november 25, 2011

The devils is in the detaljer, om ens där. . .

Så vill jag stärka KD:S röst
MATS ODELL ( KD)
Svenska Dagbladet
19 Nov 2011

Kristdemokratin är en stark kraft i en lång rad länder. Den behövs också här i vårt land. Den kristdemokratiska människosynen ger en tydlig kompassriktning för dagens samhällsutmaningar. I ett samhälle som präglas av materialism och ekonomism...read more...

Vad är det egentligen som skiljer kombatanterna i partiet åt kan jag undra. Svaret enligt de som forskat i ämnet: Inte mycket.

Mats Odell skrev förra veckan på Brännpunkt: ”Vårt parti har möjlighet att bli betydligt större än i dag. Vi kommer att utmana dem som vill ställa en fundamentalistisk arbetslinje över familjens egna val, skriver partiledarkandidaten Mats Odell som idag presenterar sin politiska vision. Kristdemokratin är en stark kraft i en lång rad länder. Den behövs också här i vårt land. Den kristdemokratiska människosynen ger en tydlig kompassriktning för dagens samhällsutmaningar. I ett samhälle som präglas av materialism och ekonomism efterfrågar många ett starkt etiskt perspektiv i politiken. Potentialen är definitivt större än vad dagens opinionssiffror pekar på.”

Vad har Hägglund sagt om detta: En artikel där Göran Hägglund påpekar det självklara att både livet och politiken består av mer än arbete och pengar. Följt av en artikel där Hägglund pekar på kristdemokratins unika bidrag och varför kd är svensk borgerlighets självklara ideologiska val. (Där resonemanget om materialism är bärande.) Och sist Hägglunds artikel om att etiken måste genomsyra ekonomin för att den ska fungera.

Odell igen: ”Kristdemokraterna behövs för att skapa ett varmare, företagsammare, hållbarare samhälle där alla kan känna trygghet att leva och frihet att växa. Politik handlar inte enbart om ekonomi. Det handlar också om levnadsvisdom och ett etiskt förhållningssätt. Kristdemokratin respekterar de många människornas behov av en livsåskådning och tar avstånd från intolerans, antingen den riktar sig mot invandrare, religionsutövare, HBT-personer eller andra. Vi håller isär religion och politik, men vi försvarar religionsfriheten.”

Hägglund igen: En artikel där Göran Hägglund lyfter fram föräldraansvaret.
Och som ett led i partiets nya fokus på barn och unga har Hägglund också valt att träffa unga företagare, här ett exempel från Karlshamn.

Mats: ”Familjen och de små gemenskaperna är centrala som samhällets byggstenar. Därför kommer vi att fortsätta driva frågor om hur barn och unga ska få bättre förutsättningar i livet. Vi ska så långt möjligt flytta besluten till familjerna och stärka det personliga ansvarstagandet. Vi utmanar dem som anser att principer om kommenderad jämställdhet eller en fundamentalistisk arbetslinje står över familjens egna livsval. Det finns perioder i barns och föräldrars liv där det är viktigare att kunna knyta an till ett litet barn, än att i arbetslinjens namn bidra till starka offentliga finanser. Investeringar i trygga barn är viktigt och i längden lönsamt för hela samhället. Arbetslinjen får inte stå över barnperspektivet!”

Hägglund har precis tillsatts en grupp som ska vidareutveckla vår familjepolitik i linje med Framtidsstrategigruppens förslag. Huruvida detta bland annat ska innehålla utökat vårdnadsbidrag eller andra lösningar för att öka familjernas valfrihet återstår att se. Ingen kan heller ha missat Hägglunds tal om ”relationslinjen” istället för en ensidig arbetslinje.

”Vårt parti måste driva en tydlig politik också utanför socialdepartementets sfär. Utveckla idéer om hur vi minskar ungdomsarbetslösheten och hur vi ska underlätta integrationen. Boende i socialt utsatta områden måste ges framtidshopp, den personliga utvecklingskraften måste tas tillvara. Vi måste få fler företag att starta och växa och kunna möta de utmaningar som globaliseringen innebär. Utbildningsväsendet och forskningen måste uppnå världsklass och alla barn ska vara sedda i skolan. Att ge barn och unga en etisk kompass att ha med genom livet är en central uppgift för både hem och skola.”

Hägglund om samma sak. Här och här.

”Skattesystemet behöver reformeras så att det inte hindrar jobb och företagande och en arbetsrätt som gör att svenska företag kan växa. Vi ska driva på för en hållbar energiproduktion och globalt miljöansvar. Jag vill verka för en blocköverskridande energiöverenskommelse. Politiskt motiverad kärnkraftsavveckling strider mot en långsiktigt hållbar klimatpolitik, stora delar av fackföreningsrörelsen och socialdemokratin delar denna uppfattning.”

Det var Göran Hägglund, som lyckades hitta en lösning på Alliansen mångåriga oförsonlighet angående kärnkraftsfrågan. Nu finns det en långsiktig överenskommelse.

”Riskkapitalförsörjningen till småföretagen behöver reformeras, sparande borde uppmuntras mer än dagens skattesubvention till låntagande. På finansdepartementet påbörjade jag redan 2008 arbetet med en sparreform. Nu behövs en reform som gynnar den trygghet och frihet som eget sparande utgör. Förutsättningarna för ett livskraftigt jord- och skogsbruk måste stärkas, liksom turistnäringen och landsbygden få bättre förutsättningar att leva och blomstra genom bättre offentlig service och infrastruktur. Här spelar de tusentals människor som är engagerade i olika byalag en avgörande roll. Utan ett vitalt civilt samhälle blir Sverige kallt och fattigt.”

Hägglund om skatteavdrag och sparande.

”Rättspolitiken ska utgå från det personliga ansvarstagandet och sätta brottsoffret i centrum. Drogmissbruk måste motverkas och berusning får inte vara en ursäkt för den som vållar skada. Kristdemokraternas familjepolitik är den starkaste grunden för det brottsförebyggande arbetet.”

Göran har uttryckt samma idéer om brott och straff och värdegrund.

”För att kraftfullt möta den accelererande internationella brottsligheten och kriminella ligors alltmer våldsfokuserade brott måste polisverksamheten förändras och effektiviseras. Bildandet av ett svenskt FBI bör övervägas som en del i effektivisering och samordning. Polisen måste få muskler för att klara det medborgerliga trygghetskravet, att förebygga och bekämpa brott.”

Detta verkar vara den enda punkt där Odell avviker från vad Hägglund och partiet tidigare sagt.

”Arbetet med att lyfta de fattigaste länderna ur fattigdom måste intensifieras inte minst genom ökad frihandel. Utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika kräver tydlighet i krav på demokrati och mänskliga rättigheter. Israels självklara rätt att respekteras som demokratisk stat ska ha en stark företrädare hos kristdemokraterna.”

Göran om bistånd och utrikespolitik.

”Kristdemokraterna behöver ett inkluderande ledarskap. Jag har här visat på några områden där jag tillsammans med partiets medlemmar och företrädare vill stärka den kristdemokratiska rösten i svensk politik.”
MATS ODELL (KD)
Partiledarkandidat

Så är införandet av ett svenskt FBI värt att byta ut Göran mot Mats?