torsdag, december 15, 2011

Vad Catrin Mattsson borde känt till

Sammanställning som iaf. Catrin Mattsson borde känt till:
"Södersjukhuset kontaktades fredag 9/12 av Dagens eko, där en reporter bevistat ett seminarium på Riksstämman i Älvsjö veckan innan. Vid seminariet presenterades en mindre del opublicerade data från en studie genomförd på Södersjukhusets akutmottagningar (kvinnokliniken och vuxenakuten) under två sommarmånader 2009. Studien genomfördes av KI SÖS. Frågorna fanns öppna på intranätet tillgängliga för alla medarbetare på dessa enheter. Ca 140 medarbetare av 511 valde att besvara enkäten, oklart hur många som var tillfälligt anställda sommarvikarier.

Den 9/12 hade vi på sjukhuset ingen information om studien eller presentationen som ägt rum på Riksstämman. Efter korta efterforskningar och information från presentatören informerade vi ekots reporter om att vi inte kunde kommentera opublicerade resultat. Mediet kontaktade då huvudförfattaren till studien, Maaret Castrén, som gav en kort kommentar, och vi kommenterade kort som arbetsgivare. Måndag morgon 07 30 hade alla media nyheten, och då under klart mer aggressiva rubriker.

Tilläggas kan att Södersjukhusets akutmottagningar under många år arbetat aktivt just i dessa frågor, och i nära samarbete med AVK (Akutmottagningen för våldtagna kvinnor) på kvinnokliniken. En strukturerad organisation för detta med utbildningsinsatser och avsatt kuratorstid (två personer heltid) finns för detta. Vi arbetar aktivt utifrån SLL:s handlingsprogram för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor och programmet är en mycket viktigt del i vårt arbete tillsammans med våra egna riktlinjer.

I studien ställdes inte de frågor som media sedan refererat till som "att kvinnor får skylla sig själva". Det frågebatteri som användes är internationellt använt och validerat, och betydligt mer förfinat än så.

Enligt studiens huvudförfattare, Maaret Castrén, är de resultat som framkom i studien (tyvärr) vad man tidigare sett i internationella material - beklagligt nog till och med bättre än i andra studier. Det finns också i nuläget tveksamheter i de icke publicerade studieresultaten av annan art, vilket nu framhålls av författarna. Professor Castrén har de senaste dagarna berättat i olika mediakanaler att grova feltolkningar av studien är gjorda av media. Allt detta har framförallt oroat de våldsutsatta kvinnorna som ska söka hjälp samt tynger vår personal som gör ett väldigt bra och uppskattat arbete.

Vi har också i några kanaler kommenterats och hängts ut, utan att vi ens blivit tillfrågade om vi kan berätta om vår del. Inte heller forskaren har tillfrågats för att berätta om studien. Man har alltså bara utgått från ett rykte som spridits i media.

I Södersjukhusets mediastrategi valde vi medvetet att kommentera som arbetsgivare/företag; utifrån de presenterade resultaten men utan att kommentera studiens upplägg. Då vi inte hade insyn i studiens resultat och upplägg bedömde vi det som utsiktslöst att bemöta den typen av sakfrågor.

Vi förhöll oss till resultaten som man måste - att beklaga sifforna och poängtera det goda arbete som görs och måste fortsätta.
Samtidigt vill vi absolut framhålla, externt och internt, att den här typen av attitydundersökningar är viktiga och skall göras. Diskussionen är välkommen. Förhållningssättet till utsatta människor inom vården, oavsett var i utsattheten består, måste alltid granskas och aktivt diskuteras. Vi kommer från ledningens sida att fortsätta stödja och uppmärksamma såväl akutens medarbetare som andra verksamhetsområden i att mäta och diskutera attityder och bemötande. De handlingsplaner som tas fram inom SLL för utsatta patientgrupper skall uppmärksammas och aktivt implementeras. Såväl sjukhusets ledningsgrupp som styrelse är aktivt engagerade i denna fråga."

Har ni frågor som rör oss på Södersjukhuset och hur vi hanterar detta är ni välkomna att höra av er till mig.

Med vänlig hälsning
Helen Hellströmer
Kommunikationschef

Södersjukhuset AB
Sjukhusbacken 10
118 83 Stockholm